Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Các bước tiến hành 1 NCKH

Bài này của TS.BS Nguyễn Ngọc Rạng, Angiang.

Xem

Trọng tâm GMHS cho Y4 đi luân khoa

 key words: tiền mê, mê, phòng hồi tỉnh, phòng chăm sóc đặc biệt ngoại =surgical intensive care=soin intensif chirurgical, giảm đau.
1. Xem phòng tiền mê, bàn loại nào cho bn...

khoa học tình dục và khoa học tính dục

 Cần thiết phải phân biệt rõ khoa học tình dục (human sexuality studies) và khoa học Tính dục (Sexology).