Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Trọng tâm GMHS cho Y4 đi luân khoa

 key words: tiền mê, mê, phòng hồi tỉnh, phòng chăm sóc đặc biệt ngoại =surgical intensive care=soin intensif chirurgical, giảm...

SỬ DỤNG MASK THANH QUẢN TRONG GÂY MÊ HỒI SỨC

Vì sự tiện lợi và tính chất kiểm soát đường thở dễ dàng hơn nhiều so với ống NKQ nên...