Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
cõi người ta ”Terres des hommes”.

Terre des hommes (tiếng Việt: Cõi người ta) là một tác phẩm tự truyện của nhà văn, phi công người...

Như chim chắp cánh, như cây liền cành

Trong khi chắp cánh liền cành;
Mà lòng rẻ rúng đã dành một bên.
Trong 2 câu thơ trên,...