Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Thần kinh giao cảm và phó giao cảm, hệ Cholinergic và Adrenergic

Sự khác nhau về tổ chức giữa thần kinh giao cảm và phó giao cảm, hệ Cholinergic và Adrenergic

I. So sánh giữa hệ giao cảm và phó giao cảm

Hệ giao cảm

Hệ phó giao cảm

Trung tâm nằm liên tục trong tuỷ sống

Trung tâm không nằm liên tục nhau trên não và trong tuỷ sống.

Hạch  giao cảm nằm gần trung tâm, xa tạng

Hạch phó giao cảm nằm gần tạng, xa trung tâm

Sợi tiền hạch ngắn, sợi hậu hạch dài

Sợi tiền hạch dài, sợi hậu hạch ngắn

Một sợi tiền hạch thường tạo synap với khoảng 20 sợi hậu hạch nên khi kích thích ảnh hưởng giao cảm thường lan rộng

Một sợi tiền hạch nối với một sợi hậu hạch nên khi kích thích ảnh hưởng phó giao cảm thường khu trú.

II. So sánh hệ cholinergic và hệ adrenergic:

Các sợi thần kinh giao cảm và phó giao cảm bài tiết 1 trong 2 chất truyền đạt thần kinh là noradrenalin (norepinephrin) và acetylcholin.

1. Hệ cholinergic:

- Sơi bài tiết acetylcholin được gọi là sợi cholinergic, gồm:

o Sợi tiền hạch giao cảm và phó giao cảm.

o Sợi hậu hạch phó giao cảm.

o Sợi hậu hạch giao cảm đến chi phối cho tuyến mồ hôi, cơ dựng lông, một số mạch máu.

- Acetylcholin:

o Tổng hợp: được tổng hợp ở tận cùng sợi cholinergic.

 

Thời gian tác dụng vài giây.

o Acetylcholin được phân huỷ theo phản ứng:


- Receptor của hệ cholinergic: 2 loại

o Receptor Muscarinic (M): nằm trên tế bào đáp ứng trong synap với sợi hậu hạch phó giao cảm. Có các loại M1 và M2.

o Receptor Nicotinic: có 2 loại N1 và N2.

* N1 nằm trên tế bào hậu hạch trong synap với sợi tiền hạch giao cảm và phó giao cảm.

* N2 nằm trên tế bào cơ vân trong synap với sợi hậu hạch phó giao cảm (tấm vận thần kinh cơ).

2. Hệ adrenergic.

- Sợi bài tiết noradrenalin được gọi là sợi adrenergic, gồm:

o Sợi hậu hạch giao cảm.

o Tuỷ thượng thận cũng có thể xem thuộc hệ này:

- Noradrenalin:

o Tổng hợp: được tổng hợp ở tận cùng sợi adrenergic theo các bước:

Tyrosin →DOPA →Dopamin → Noradrenalin

o Ở tuỷ thượng thận 80% noradrenalin được chuyển thành adrenalin.

o Thời gian tác dụng vài giây, riên adrenalin và noradrenalin do tuỷ thượng thận bài tiết vào máu còn kéo dài tác dụng 10 – 30 giây, sau đó tác dụng giảm dần.

- Noradrenalin và adrenalin bị bất hoạt theo 3 đường:

o Tái nhập trở lại cúc tận cùng của sợi hậu hạch giao cảm.

o Khuếch tán vào dịch kẽ bao quanh.

o Bị các enzyme phân giải như enzyme Catechol – O – methyltranferase.

o Receptor của hệ adrenergic: nằm trên tế bào đáp ứng tạo synap với sợi hậu hạch giao cảm. Gồm 2 loại:

* Receptor α: có α1, α2.

* Receptor β: có β1, β2.

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 10/07/2011