Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Fumes nghĩa là gì?

 Fume xuất hiện trong anh ngữ vào khoảng thế kỷ 14, có nguồn gốc từ tiếng Latin là fumus, tiếng Pháp cổ là fum.

Fume (noun):

1). Vapor, gas, or smoke, especially if irritating, harmful, or strong.
Khí, hơi, khói hay hương. Các khí này thường có hại, kích thích, gây khó chịu, có mùi hôi.

2). A strong or acrid odor: mùi hoặc hương hăng, nồng, cay sè hay nặng mùi.

E.g. the fumes of tobacco: khói thuốc lá. the fumes of wine: hơi men.

Synonyms: effluvium, exhalation, exhaust, haze, miasma, reek, smog, smoke, stench, vapor.

bài của tak, yk34

http://www.thefreedictionary.com/fumes.
Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 15/01/2011
 1  2