Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Smack

SMACK [smæk]

RESPONSE AND RESPONSIVENESS

Hai từ này đều là danh từ và đều có nghĩa là "sự đáp lại", "phản ứng",...

PREPOSITION

 PREPOSITION

1/ beside/besides

2/ Through, across, along

Learn English Vocabulary

Effortless English  

Luyện phát âm

 Luyện phát âm:

  1. Nguyên âm.
  2. Nguyên âm đôi.
  3. Phụ âm.
GRAMMAR REVIEW1

Cấu trúc câu tiếng Anh
Subject + Verb as predicate + Complement...

Some differences between American English and British English

 Người Anh và người Mỹ đều sử dụng tiếng Anh nhưng họ có những nét riêng của họ mà ta...

 1  2