BVCR-Minh-k39

Bệnh án nội tiết của bạn Nhật Minh (hết Y4) thực tập thêm ở BVCR.

Braintorm:...