pacreatitis-yk38

Viêm tụy cấp, chuyên đề của Minh, lớp Đức Huy, yk38.

Xem

cirrhosis-yk39

Học bài xơ gan trong 30 phút.

Bài làm của Viết Thắng, yk39. Xem