Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
viral hepatitis for YK35&36

Viral hepatitis

I. Ôn lại cơ bản:

Golgi là trung tâm vận chuyển, phân phối các chất trong tế bào.

Ribosome: sinh tổng hợp protein (Mỗi tiểu đơn vị gồm một hoặc nhiều phân tử RNA ribosome (rRNA) và nhiều phân tử protein.).

Ti thể: trung tâm năng lượng

ARN: nhân lên bằng replication:

DNA nhân lên bằng duplication

Tb gan và portal triad:

ĐN viêm (không nhiễm)à acid arachidonic-à các prostaglandin

Viêm có nhiễm:

IgA: miễn dịch niêm mạc (tại chỗ).

IgM: It is the first antibody to appear in response to initial exposure to antigen

IgG: IgG is the main antibody isotype found in blood and extracellular fluid allowing it to control infection of body tissues


II. Lâm sàng

a.    HBV có genome gồm một DNA có phần gập đôi, khoảng 3.2 kilo cặp base, tạo nên các antigen:

b.    http://www.ycantho.com/content/6/25/137/1/hbv-markers-viem-gan-sieu-vi-b.html

c.     http://www.ycantho.com/content/24/140/1093/1/hepatitis-b.html

d.    HAV: recover fully within 2 months (PO).

e.     HBv: Hepatitis B infections result in 500,000 to 1,200,000 deaths per year worldwide due to the complications of chronic hepatitis, cirrhosis, and hepatocellular carcinoma (blood,sexual)

f.       HCV RNA virus, coi chừng trên nền A&/hoặcB, tỉ lệ lưu hành VN-Hoa Kỳ?

Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 13/05/2013