chùa chiền

Ý nghĩa tên gọi Tự - Chùa Chiền - Già Lam - Sát
Về tên gọi...