BUN-yk41

Nguyễn Thành Lộc, Lớp: YAK37, MSSV: 1153010018