Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
case study

 Cách trình bày 1 case study. Xem1

Xem2

 

SPSS
 

Một số thuật ngữ trong toán Thống Kê

  1. Biến định tính (quatitative variables) Là những biến mà người ta...

.