NMN-yk39

Bệnh án Nhồi máu não của Phương Minh, yk39, lớp Viết Thắng.

Xem word.

Bệnh án của Dương Gia Hải,

.