SVT&VT-yk41

Cơ chế nhịp nhanh trên thất (Supraventricular Tachycardia), nhịp...
.