Water-chữ nước trong tiếng Việt

Đất cũng nước, làng cũng nước, nhà cũng nước, hồn cũng nước, lúa cũng nước, rối cũng nước...

Cách lập ý...