Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Dấu chấm câu

-Q: Giải thích tại sao tiếng Anh trong câu này không có dấu phẩy hay chấm phẩy ở giữa: "Học dã hảo, bất học dã hảo" (学也好,不学也好 = It’s okay to learn or not to learn).
-A: Câu "Học dã hảo, bất học dã hảo" (学也好,不学也好) trong tiếng Anh được dịch là "It’s okay to learn or not to learn" không có dấu phẩy hay chấm phẩy ở giữa vì cấu trúc câu trong tiếng Anh và tiếng Việt/tiếng Trung có sự khác biệt về cách sử dụng dấu câu.
Trong tiếng Việt và tiếng Trung, dấu phẩy thường được sử dụng để tách các mệnh đề độc lập, tương tự như việc sử dụng dấu phẩy hoặc chấm phẩy trong tiếng Anh. Tuy nhiên, khi dịch sang tiếng Anh, để câu trôi chảy và ngắn gọn hơn, có thể bỏ dấu phẩy hoặc chấm phẩy mà vẫn giữ được ý nghĩa chính.
Giải thích chi tiết:
1. Cấu trúc câu song song:
o Câu tiếng Anh "It’s okay to learn or not to learn" là một cấu trúc song song đơn giản và dễ hiểu, không cần thiết phải thêm dấu phẩy hoặc chấm phẩy để làm rõ nghĩa.
o "to learn or not to learn" là hai phần của cụm động từ song song và không yêu cầu dấu phẩy để phân tách chúng, vì "or" đã đủ để kết nối hai phần này một cách rõ ràng.
2. Ngữ pháp và dấu câu trong tiếng Anh:
o Trong tiếng Anh, dấu phẩy hoặc chấm phẩy thường được sử dụng để tách các mệnh đề độc lập hoặc liệt kê các phần tử trong một danh sách. Tuy nhiên, trong trường hợp này, hai phần của câu là hai mệnh đề liên kết chặt chẽ bởi từ "or", nên không cần thêm dấu phẩy.
o Sử dụng dấu phẩy hoặc chấm phẩy ở đây có thể tạo ra một cảm giác không cần thiết về sự phân tách, trong khi ý tưởng chính là diễn đạt rằng cả hai hành động đều được chấp nhận mà không cần nhấn mạnh vào sự tách biệt của chúng.
So sánh với tiếng Việt và tiếng Trung:
• Trong tiếng Việt và tiếng Trung, dấu phẩy có thể được sử dụng rộng rãi hơn để tạo ra sự ngắt nghỉ nhẹ giữa các mệnh đề, giúp câu văn trôi chảy và dễ hiểu hơn.
• Khi dịch sang tiếng Anh, người dịch thường cố gắng giữ câu văn ngắn gọn và súc tích nhất có thể, đồng thời tuân theo quy tắc ngữ pháp và dấu câu của tiếng Anh.
Kết luận:
Câu "It’s okay to learn or not to learn" không có dấu phẩy hoặc chấm phẩy giữa "learn" và "or not to learn" vì cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cho phép nối hai phần này trực tiếp với nhau mà không làm mất đi sự rõ ràng của ý nghĩa câu. Dấu câu được sử dụng tùy theo ngữ cảnh và quy tắc của từng ngôn ngữ để đảm bảo câu văn dễ hiểu và đúng ngữ pháp.


 

chatGPT 4.0
Đăng bởi: ycantho - Ngày đăng: 18/06/2024