Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Video chest Xrays

Video có minh họa basic sciences của Trần Thanh Trung. Video1,

 Xem

MSCT vs. DSA trong bệnh mạch vành

Cả hai đều có giá trị chẩn đoán cao. Nếu ba hay mẹ của 1 SV Y cần khảo sát...

replica rolex