MSCT vs. DSA trong bệnh mạch vành

Cả hai đều có giá trị chẩn đoán cao. Nếu ba hay mẹ của 1 SV Y cần khảo sát...