Mindmap-THA-yk38

Mindmap tăng H/A của yk38.

Kiên Thế Trung 1253010681

Lê Hoài Tâm 1253010679
Nguyễn Văn Đức
P wave monophasic in lead II and biphasic in V1

Bài rất hay của

.