ecg-magnitude-yk39

Thế nào là biên độ? phân biệt Magnitude-amlitude.

Bài làm của Trần Dương Thông, yk39. Xem

.