Y Cần Thơ- Powered by TheKyOnline.vn
Khuất tất

Khuất tất là hạ quỵ; nghĩa là “quỳ gối”, hàm ý là "chịu khuất, chịu lòn...

Health-dịch vụ

Khái niệm về dịch vụ

- Theo Luật giá năm 2013: Dịch vụ là hàng hóa có...

Leader

SÁU CHỮ “CHÂN NGÔN” CỦA NGƯỜI LÀM QUAN

Chân...

want to be

SÁU CHỮ “CHÂN NGÔN” CẦU LÀM QUAN

Sáu chữ...

.