fatal

Những cuộc tang thương, khiến người ta có cái cảm khái tang thương. Thật ra tang thương là gì? Tang...