opqrst

Vị trí-thời gian-hướng lan-tính chất-cường độ.