Ứng dụng LS

I. Các xét nghiệm sinh hóa:

Tên xét nghiệm: Ure máu
Chỉ định: Các bệnh lý về...