Em thấy các sách thường ghi NH3 độc cho cơ thể nhưng không nêu rõ cơ chế gây độc của nó như thế nào. Ai có thể giúp mình vấn đề này không?