Đây là chủ đề rất khó và rất rộng. Các bạn phải đọc nhiều:
1. http://kidney.niddk.nih.gov/kudiseases/pubs/highblood/
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Hypertensive_nephropathy
3. http://www.medicinenet.com/kidney_di...ed/article.htm
4. http://www.webmd.com/hypertension-hi...kidney-disease
5. http://www.kidneyatlas.org/book3/adk3-02.QXD.pdf
6. http://hyper.ahajournals.org/content/47/3/502.abstract
7. http://www.healthline.com/galeconten...hypertension-1
8. http://www.igan.ca/id69.htm