Trung thất (Mediastinum)

- Giới hạn: + trước: mặt sau xương ức và các sụn sườn
+ sau: mặt trước cột sống
+ trên: nền cổ
+ dưới: cơ hoành
+ hai bên: màng phổi trung thất
- Phân khu: