Bằng RT-LAMP, một cải tiến so với PCR. Kết quả nhanh chóng (30 phút), rẻ tiền, dễ làm nên đang được ứng dụng rộng rãi trong chẩn đoán nhanh H5N1.
Tham khảo:
http://loopamp.eiken.co.jp/e/lamp/rt_index.html