1. Pharmacogenetics: Ngành di truyền nghiên cứu những thay đổi về mặt di truyền khi người hoặc vật thí nghiệm tiếp xúc chất đó (the branch of genetics that studies the genetically determined variations in responses to drugs in humans or laboratory organisms).
2. Replication: sự tái tạo; tình trạng là bản sao của (cái gì).
3. Duplication: 1. sự sao lại, sự sao lục, sự làm thành hai bản; 2. sự gấp đôi, sự nhân đôi
4. Deescalation: sự xuống thang.
5. Bacteriostasis: kiềm trùng.
6. Bacteriocide: diệt trùng.
7. Mutation: sự đột biến.
8. Bacterial transduction: chuyển nạp, is the process by which DNA is transferred from one bacterium to another by a virus. It also refers to the process whereby foreign DNA is introduced into another cell via a viral vector. This is a common tool used by molecular biologists to stably introduce a foreign gene into a host cell's genome. (DNA của vi trùng này chuyển cho vi trùng khác nhờ con virus. Đây là cách mà nhà sinh học gửi một gen lạ vào genome của 1 tb vật chủ nào đó).
9. Bacterial transformation: 1. sự thay đổi, sự biến đổi; 2.sự biến chất, sự biến tính: is the genetic alteration of a cell resulting from the direct uptake, incorporation and expression of exogenous genetic material (exogenous DNA) from its surrounding and taken up through the cell membrane(s).
10. Bacterial conjugation is the transfer of genetic material between bacterial cells by direct cell-to-cell contact or by a bridge-like connection between two cells.