Tủy đồ là một cận lâm sàng có ý nghĩa quyết định đối với việc chẩn đoán các bệnh Huyết Học. Sinh viên Y Cần Thơ học tại DKTW Cần Thơ được học về bệnh Bạch cầu cấp, trong đó chẩn đoán xác định là tủy đồ với >20% là Blast. Vậy tỉ lệ các tế bào trên một tủy đồ bình thường sẽ có các giá trị bao nhiêu? Bảng tỉ lệ sau đây được trích ra từ Wintrobe's clinical hematology: