Dựa vào bảng HBV markers ở trang chủ, ta sẽ có thứ tự xét nghiệm là: