I. PHÂN BIỆT ERYTHEMA VÀ RASH:
Theo Dorland medical dictionary:
1. Erythema: vùng đỏ nổi trên da do giãn mạch
2. Rash: phần nổi trên da giống như mề đay, ngoại ban virus. Ví dụ: butterfly rash, meningococcal rash, drug rash, heat rash…..
Như vậy erythema có cơ chế rõ ràng là giãn mạch còn rash có thể là do giãn mạch hoặc do hồng cầu thoát mạch.
Phân biệt 2 cơ chế dựa vào glass test hay pressure test dân Việt Nam hay gọi là tẩm nhuận (not fade under pressure)


Lấy cái ly đè lên xem có mất không?
Meningococcal rash
What causes the rash?
This happens when the bacteria multiply in the blood vessels, and release toxins, or poisons. These damage the blood vessels, so the blood can leak through into the tissues underneath the skin. It can start off either as a pink rash, or as tiny red or purple blood spots, like pin-pricks, anywhere on the body – which rapidly spread into purple blotches or bruises. The victim can literally bleed to death if not treated in time.
Như vậy rash do não mô cầu là do hồng cầu thoát mạch.
II. PHÂN BIỆT PETECHIA, PURPURA, ECCHYMOSIS, HEMATOMA
Purpura is the extravasation of red blood cells from the blood vessels into the skin, subcutaneous tissue, or mucous membranes. It's characterized by discoloration that's easily visible through the epidermis, usually purplish or brownish red. Purpuric lesions include petechiae, ecchymoses, and hematomas. (See Identifying purpuric lesions, page 662.) Purpura differs from erythema in that it doesn't blanch with pressure because it involves blood in the tissues, not just dilated vessels.
Có bs bảo dịch purpura ra thành ban xuất huyết là sai. Nhưng nếu theo phân biệt ở trên dịch như vậy là không phải không có cơ sở. Nếu muốn chắc ăn cứ để là purpura không cần dịch
Purpura: lấy gốc là từ purple có nghĩa là màu tía. Nhưng tất cả các ban màu tím hay đỏ đều được gọi là purpura.
Purpura measure 0.3–1 cm (3–10 mm), whereas petechiae measure less than 3 mm, and ecchymoses greater than 1 cm