định nghĩa: các kháng thể đơn dòng( monoclonal antibody) là các kháng thể giống hệt nhau,được sản xuất bởi cùng một dòng tương bào và nhận biết một epitope trên một kháng nguyên.Ngược lại với các kháng thể do cơ thể tổng hợp trong phản ứng miễn dịch là kháng thể đa dòng đặc hiệu với các epitope khác nhau trên cùng một kháng nguyên

ứng dụng chính của công nghệ kháng thể đơn dòng là điều trị ung thư. ở Việt Nam trung tâm công nghệ sinh học TP HỒ CHÍ MINH đang nghiên cứu để hoàn thiện quy trình sản xuất,hiện tại nước ta chưa sản xuất được kháng thể đơn dòng.
quy trình sản xuất các bạn tham khảo thêm http://en.wikipedia.org/wiki/Monoclonal_antibodies