AVPU
Alert: Tỉnh hoàn toàn
Voice: Đáp ứng với tiếng nói
Pain: Đáp ứng với kích thích đau
Unresponsive: 0 đáp ứng gì...