Các cơ quan niệu tăng trưởng và phát triển (grow and develop): http://embryology.med.unsw.edu.au/Notes/urogen_ref.htm