Xem Học kiểu Mỹ trên nước Pháp. Hãy chứng tỏ mình bằng sự tận tuỵ và trung thực. Nguyên