Công bố mới trên Bristish Medical Journal dựa theo một nghiên cứu Cohort 20 năm.
http://www.bmj.com/content/342/bmj.d1539