Cung cấp cho các bạn thông tin về cụ thể các chế độ ăn đang được áp dụng trong DKTW Cần Thơ hiện nay.
http://www.thuocbietduoc.com.vn/uplo..._Benh_Vien.pdf