Khi học thực tập đánh giá Huyết Đồ ở block Huyết học-miễn dịch, các bạn Y33 đã được dạy phân biệt huyết đồ của Bạch cầu Cấp và Bạch cầu Kinh. Sau này khi đi lâm sàng, mình có một thắc mắc như sau: nếu đã biết được Bạch cầu Cấp qua huyết đồ thì tại sao lại cần phải có Tủy đồ mới xác định chẩn đoán nữa? Có cần thiết làm Tủy đồ không vì Tủy đồ là một xét nghiệm xâm lấn? Đọc kỹ lại blockbook thì thấy được điều này: Huyết đồ của Bạch cầu cấp rất thay đổi. 50% trường hợp có số lượng Bạch cầu dưới 5000, 10% không có Blast ở ngoại biện, và chỉ có 20% là huyết đồ thấy Bạch cầu tăng. Do đó cần có Tủy đồ mới đủ chắc chắn cho chẩn đoán.