Theo Đào Duy Anh Hán-Việt từ điển:
Cổ: cái trống
Trướng: bụng to căng ra
Cổ trướng: một thứ bệnh, trong ruột-phát diếu, chứa hơi nhiều, đến nỗi bụng trướng lên to như trống.
Theo Đào Duy Anh thì có vẻ Cổ Trướng là chỉ bụng to ra, nhưng nguyên nhân thì có vẻ lại giống như Tắc Ruột.
Tìm từ Cổ Chướng thì Từ Điển không thấy, chữ Chướng thì lại có các nghĩa là bức bình phong, cái núi hình như bức bình phong.
Vậy có vẻ từ Cổ Trướng là chính xác hơn Cổ Chướng. Bạn có ý kiến nào khác? Xin đóng góp.