Cách tính tiền thai (PARA)
Gồm 4 số: A.B.C.D
A: số lần sanh con đủ tháng.
B: số lần sanh con thiếu tháng.
C: số lần sẩy thai tự nhiên hoặc hút thai.
D: số con hiện còn sống.
VD: Một sản phụ có tiền căn là
Sanh đủ tháng 1 lần.
Không có sanh thiếu tháng.
Sẩy thai 1 lần.
Hiện tại có 1 đứa con.
Vậy PARA là: 1011