Dạ dày có cấu tạo gồm 5 lớp:
1/ Lớp thanh mạc ( tunica serosa)
2/ Lớp dưới thanh mạc (tela subserosa)
3/ Lớp cơ ( tunica muscularis)
4/ Tấm dưới niêm mạc (tela submucosa)
5/ Lớp Niêm mạc (tunica mucosa)

Trong đó lớp Cơ kể từ ngoài vào trong gồm:
  • Tầng dọc ( stratum longitudinale) liên tục với các thớ cơ dọc của thực quản và tá tràng và dầy nhất dọc theo bờ cong vị nhỏ.
  • Tầng vòng ( stratum circulae ) bao kín toàn thể dạ dày, đặc biệt dày ở môn vị tạo nên cơ thắt môn vị rất chắc.
  • Thớ chéo ( fibrae obliquae) là một lớp không hoàn toàn, chạy vòng quanh đáy vị và đi chéo xuống dưới về phía bờ cong vị lớn.
Các tế bào tiết:

Tuyến đáy vị:

  • TB cổ tuyến: tiết chất nhầy
  • TB thành: tiết HCl, yếu tố nội tại
  • TB chính: pepsinogen
  • TB ưa bạc ECL: histamine


- Tuyến môn vị: tiết Gastrin; Somatostatin; 1 ít pepsinogen; chất nhầy chứa nhiều mucin, HCO3-