Có một số từ sau đây có vẻ giống nhau nhưng lại khác biệt về nghĩa mà ta dễ lẫn lộn, các bạn cùng tham khảo nha!
• angel (N) = thiên thần
• angle (N) = góc (trong hình học)
• cite (V) = trích dẫn
• site (N) = địa điểm, khu đất ( để xây dựng).
• sight (N) = khe ngắm, tầm ngắm; (V) = quang cảnh, cảnh tượng; (V) = quan sát, nhìn thấy
• dessert (N) = món tráng miệng
• desert (N) = sa mạc; desert (V) = bỏ, bỏ mặc, đào ngũ
• later (ADV) = sau đó, rồi thì (thường dùng với động từ thời tương lai)
• latter (ADJ) = cái thứ 2, người thứ 2, cái sau, người sau. >< the former = cái trước, người trước.
• principal (N) = hiệu trưởng (trường phổ thông); (Adj) = chính, chủ yếu.
• principle (N) = nguyên tắc, luật lệ
• affect (V) = tác động đến
• effect (N) = ảnh hưởng, hiệu quả; (V) = thực hiện, đem lại
• already (Adv) = đã
• all ready = tất cả đã sẵn sàng.
• among (prep) trong số (dùng cho 3 người, 3 vật trở lên)
• between...and giữa...và (chỉ dùng cho 2 người/vật)
• consecutive (Adj) liên tục (không có tính đứt quãng)
• successive (Adj) liên tục (có tính cách quãng)
• emigrant (N) người di cư, (V) -> emigrate from
• immigrant (N) người nhập cư; (V) immigrate into
• formerly (Adv) trước kia
• formally (Adv) chỉnh tề (ăn mặc); (Adv) chính thức