1. Gph cây phế quản, 2. Cách làm và đọc IDR, 3. Đọc tốt Xquang phổi, 4. Hiểu COPD-blebs-emphysema, 5. Đo phế dung ký và cách đọc hiểu, 6. Sinh thiết phổi-màng phổi, 7. Soi pq và rửa pq. 8. Dẫn lưu màng phổi-nguyên lý bình thông nhau và cách chăm sóc.
http://www.bvlaobp.org/