1. Giải phẫu lỗ mũi trước, mũi sau &các xoang, 2. GPH Tai ngoài-tai giữa-tai trong, 3. Đọc MSCT xoang, tai. 3. Vi trùng chú ý 3 con ở nasopharynx, 4. Dị vật đường thở, 5. Cơ chế trào ngược trong bệnh TMH, 6. Tự soi màng nhĩ, 7. Tự soi thanh quản, 8. Đi xem đo thính lực, 9. Hai loại điếc, 10. Hỏi ai là bs chuyên khoa mở khí quản (tracheotomy)? http://www.choray.org.vn/taimuihong.asp