1. Học gp giác mạc, kết mạc, lens, tiền phòng, hậu phòng, võng mạc, điểm vàng, đáy mắt, disk&cup ratio. 2. Các tật khúc xạ, 3. Đục thuỷ tinh thể, 4. Glaucoma (tỉ lệ nữ sau 40 tuổi) góc đóng, góc mở. 5. Đáy mắt người tăng huyết áp, 6. Nhãn viêm đồng cảm, 7. Dịch đau mắt đỏ, mắt hột, 8. Chắp, 9. Quặm…http://www.vnio.vn/index.php?lang=vn