Trong cơ thể người có 2 nguồn cung cấp nitơ là: nitơ protein và nitơ non-protein.

+Nitơ protein: nitơ có trong thành phần axit amin của protein.

+Nitơ non-protein: Nitơ không có trong thành phần protein như các muối đạm vô cơ, axit nitric, các axit amin tự do, ure và các dẫn xuất của ure, các alcaloit, các bazơ purin và pyrimidin…
- Có thể tham khảo kiến thức phổ thông về protein va nitơ tai đây:
http://www.moon.vn/baigiang/LyThuyet...02&SubjectID=3
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nit%C6%A1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Protein
http://www.dutchlady.com.vn/?id_pnew...tart=0&alpha=C

http://www.fao.org/ag/AGa/agap/FRG/afris/Data/486.HTM