key words: physical therapy, rehabilitation, acupuncture.

1. Nguyên lý tư thế chức năng, cơ chế loạn dưỡng và teo (dystrophy and atrophy).
2. Nguyên ủy bám tận cơ và chức năng của từng nhóm cơ.
3. Huyệt, massage, thủy châm, cứu, châm cứu điện.