Bệnh hệ thống (systemic disease): bệnh ảnh hưởng hoặc có triệu chứng trên một số cơ quan, tổ chức mô hoặc toàn bộ cơ thể. Đa số bệnh trạng khi diễn tiến sẽ tác động lên nhiều cơ quan. Bệnh hệ thống tác động lên nhiều cơ quan tại một thời điểm. Xem thêm tại http://en.wikipedia.org/wiki/Systemic_disease