Nhịp thở cheyne stokes là nhịp thở với đặc điểm là sự luân phiên của những thời kỳ hô hấp có biên độ lớn với những thời kỳ ngừng thở (apnée) xảy ra ngắn ngủi. Nhịp thở Cheyne-Stokes xảy ra là do sự kích thích không đầy đủ các trung tâm hô hấp.
Cheyne-Stokes hô hấp là một mô hình bất thường của hơi thở đặc trưng của từng bước sâu hơn và nhanh hơn thở đôi khi, tiếp theo là giảm dần dần có kết quả trong một ngăn chặn tạm thời trong hơi thở gọi là ngưng thở . mẫu lặp đi lặp lại, mỗi chu kỳ thường lấy 30 giây đến 2 phút
http://en.wikipedia.org/wiki/Cheyne-Stokes_respiration