Theo từ điển Việt Nam - Thanh Nghị:

Sung: đầy đủ / nhận, chịu.
Sung công: để vào làm của công
Sung dưỡng: nuôi dưỡng đầy đủ.

Sướng: vui, thỏa thích.

Sung sướng: tràn đầy vui thích.